റിച്ചി ബാനോ അന്തരിച്ചു

കാന്‍ബെറ: മുന്‍ ഓസ്ട്രെലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റ്‌ ക്യാപ്റ്റനും പ്രശസ്ത  കമന്‍റെറ്റരും ആയ  റിച്ചി ബാനോ അന്തരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് 84 വയസ്സായിരുന്നു.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *