രവീന്ദ്രസംഗീതം ഓര്മ്മയായിട്ട് ഒരു ദശാബ്ദം

പ്രിയപ്പെട്ട രവീന്ദ്രന് മാഷ് വിടവാങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് 10 വര്‍ഷം. മലയാളിക്ക് എന്നും പുതിയ ആസ്വാദന തലങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിച്ച് സംഗീതകാരന്റെ സ്മരണയിലാണ് സിനിമാ സംഗീതലോകം. മരണിമില്ലാത്ത ആ സംഗീതത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മയിലും.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *