പൊങ്കാലയ്ക്ക് തുടക്കമായി

ഭക്തി പ്രഹര്‍ഷത്തില്‍ പൊങ്കാല അടുപ്പില്‍ തിരി തെളിഞ്ഞു; ആറ്റുകാല്‍ പൊങ്കാലയ്ക്ക് തുടക്കമായി.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *